Zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

Zasady savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami

Podstawowe zasady kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami na terenie Uczelni reguluje Zarządzenie nr 43/2022 Rektora z dnia 15 marca 2022 roku w sprawie wprowadzenia standardów obsługi interesantów w Uniwersytecie ekonomicznym we Wrocławiu (całość poniżej do pobrania). 

Rekomendacje ogólne, w przypadku, gdy wśród oczekujących znajduje się interesant, któremu zwyczajowo przysługuje pierwszeństwo obsługi (tj.: kobieta z widoczną ciążą, osoba starsza, osoba z niepełnosprawnością) należy: 

  • zapytać interesanta, któremu przysługuje zwyczajowe pierwszeństwo obsługi, czy życzy sobie być obsłużony poza kolejnością. 
  • skierować interesanta do stanowiska pierwszeństwa obsługi, jeżeli takie znajduje się w danej komórce organizacyjnej, informując jednocześnie właściwego pracownika, że wśród oczekujących znajduje się osoba oczekująca na obsługę poza kolejnością. 
  • obsłużyć interesanta w pierwszej kolejności, po wyrażeniu uprzednio przez niego zgody, informując jednocześnie pozostałych oczekujących interesantów o zasadach pierwszeństwa obsługi interesantów w organizacji. 

1.2.1  Osoby niewidome lub niedowidzące. 

Podczas obsługi osób z niepełnosprawnościami należy w szczególności przestrzegać poniższych Rekomendacji: 

a) należy podejść, przedstawić się, a następnie zapytać czy i w jaki sposób można jej pomóc, 

b) w przypadku, gdy interesantem jest osoba niewidoma/niedowidząca i towarzyszy jej asystent/opiekun? zawsze należy zwracać się bezpośrednio do interesanta, a nie do osoby mu towarzyszącej, 

c) nie należy dotykać osoby niewidomej zanim nie otrzyma się od niej zgody, a w razie potrzeby zwrócić się z pytaniem, czy nie potrzebuje ona pomocy w dotarciu do miejsca załatwienia sprawy, 

d) jeżeli osoba niewidoma/niedowidząca do przemieszczania się potrzebuje informacji o otaczającej go przestrzeni należy bezwzględnie takich informacji jej udzielić, z jednoczesnym wskazaniem w przestrzeni barier architektonicznych oraz innych obiektów i przedmiotów mogących znaleźć się na drodze, 

e) w przypadku gdy interesantowi towarzyszy pies przewodnik nie należy w żaden sposób dążyć do bezpośredniego kontaktu ze zwierzęciem (nieznane psu zachowanie może go rozpraszać, a tym samym utrudniać asystę osobie niewidomej/niedowidzącej), 

f) w razie potrzeby pracownik obsługujący interesanta powinien służyć pomocą w zapoznaniu się z zawartością dokumentu/-ów, np. poprzez odczytanie jego treści przed przedłożeniem do podpisu, (w przypadku gdy interesant potrzebuje pomocy w tym zakresie obsługujący go pracownik powinien mieć na stanowisku pracy dodatkowe źródło światła, szkło powiększające, czy ramkę ułatwiającą złożenie podpisu przez interesanta). 

1.2.2 Osoby słabosłyszące i niedosłyszące 

Podczas obsługi osób z niepełnosprawnościami należy w szczególności przestrzegać poniższych rekomendacji:

a) w przypadku stwierdzenia, że interesantem jest osoba słabosłysząca/niedosłysząca jej obsługa powinna przebiegać w sposób, aby umożliwić jej odczytywanie przekazywanych informacji z ruchu ust, 

b) podczas obsługi pracownik powinien wyraźnie i we właściwym tempie przekazywać informacje ustne interesantowi, a w przypadku, gdy przekazywane treści są niezrozumiałe należy je przekazać powtórnie; 

c) w sytuacji, gdy obsługa interesanta wiąże się z koniecznością głośniejszego komunikowania się, należy w miarę możliwości czynności te przeprowadzić w odrębnym pomieszczeniu, szczególnie gdy temat sprawy wiąże się z przekazywaniem informacji wrażliwych, 

d) w przypadku, gdy spełnienie warunków określonych w punkcie c) jest utrudnione lub niemożliwe informacje wrażliwe należy przedstawiać interesantowi w formie pisemnej, przy czym powinny być one krótkie, zwięzłe i podane w sposób w pełni zrozumiały. 

1.2.3 Osoby z niepełnosprawnością fizyczną i/lub ograniczeniami w poruszaniu się 

Podczas obsługi osób z niepełnosprawnościami należy w szczególności przestrzegać poniższych rekomendacji: 

a) należy pamiętać, że interesant poruszający się samodzielnie na wózku inwalidzkim lub przy pomocy sprzętu ortopedycznego wspomagającego poruszanie się może potrzebować asysty/pomocy z uwagi na nieznajomość otoczenia bądź występujące w nim bariery architektoniczne, 

b) należy zapytać, czy interesant potrzebuje naszej pomocy w zakresie przemieszczania się w budynku/jego części podczas wizyty w właściwej dla niego sprawie, przy czym bez wyraźnej jego zgody nie powinno się wykonywać żadnych czynności z takową pomocą związanych, 

c) pracownik zajmujący się obsługą interesanta nie powinien naruszać jego przestrzeni osobistej, 

d) dla osoby siedzącej na wózku inwalidzkim najbardziej dogodny obszar pola widzenia to wysokość 90-120 cm, dlatego najlepiej rozmawiać z osobą z niepełnosprawnością, siedząc przy biurku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości od rozmówcy tak, aby interesant nie był zmuszony do podnoszenia głowy, 

e) podczas obsługi interesanta poruszającego się na wózku inwalidzkim pracownik powinien siedzieć przy stanowisku przy którym jest on obsługiwany – ogranicza się wówczas ryzyko wymuszania na interesancie pozycji (np. wysoko uniesiona głowa) mogącej stanowić dla niego dyskomfort, 

f) w przypadku, gdy interesant korzysta ze sprzętu ortopedycznego należy zawsze wskazać mu dogodne dla niego miejsce, gdzie może je odłożyć, pamiętając jednocześnie, aby sprzęt ten nie przeszkadzał zarówno personelowi, jak i innym interesantom. 

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia